Kharkiv, Zolochevskaya str., 1
tel.: (057) 373-77-05
http://www.zemi.kharkov.ua